Мета та завдання


Основна мета  Національного центру обліку викидів парникових газів – це боротьба зі зміною клімату та зменшення негативного впливу людської діяльності на навколишнє середовище. Ми працюємо на національному рівні, взаємодіємо з урядом, промисловими підприємствами та іншими зацікавленими сторонами для розвитку стратегій та політик, спрямованих на зменшення викидів парникових газів.

Наша команда має значний досвід у сфері інвентаризації та аналізу викидів парникових газів. Ми використовуємо найсучасніші методики та інструменти для збору та аналізу даних, що дозволяють нам забезпечити точність та достовірність наших результатів.

Одним із завдань є забезпечення відкритості та прозорості у вимірюванні, обліку та звітності викидів парникових газів. Ми працюємо відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій, забезпечуючи найвищу якість та незалежність нашої роботи.

Наші експерти з клімату та аналізу даних працюють над розробкою інноваційних рішень для зменшення викидів парникових газів. Ми використовуємо передові моделі та інструменти, щоб оцінити вплив різних стратегій і політик на зміну клімату. Наші рекомендації базуються на наукових доказах і враховують економічні та соціальні фактори.

У складі Національного центру обліку викидів парникових газів є 2 управління:

Управління інвентаризації парникових газів

Метою функціонування Управління інвентаризації парникових газів є інвентаризація парникових газів для формування державної політики у сфері зміни клімату та для забезпечення виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Основними завданнями Управління є збирання, оброблення, систематизація, аналіз, накопичення та зберігання інформації, необхідної для проведення підготовки та супроводу розгляду національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також удосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар.

Відповідно до покладених завдань Управління:

– запитує та одержує в установленому законодавством порядку у міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для проведення оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;

– збирає, обробляє, систематизує, аналізує, накопичує та зберігає дані щодо викидів парникових газів на території України, що використовуються при провадженні національної інвентаризації викидів та абсорбції парникових газів і підготовці Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів України;

– бере участь у підготовці Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів України;

– супроводжує розміщення національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів України на веб-сайті БУ «НЦО», одночасно із розміщенням кадастру Уповноваженим органом управління на своєму веб-сайті, для інформування громадськості та обговорення;

– забезпечує архівне зберігання інформації національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів України і матеріалів до нього з часу функціонування Установа;

– супроводжує процес розгляду Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів України міжнародними експертами;

– бере участь в удосконаленні Національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар;

– бере участь у підготовці документації за проектами, спрямованими на зменшення обсягу викидів парникових газів та їх абсорбції;

– бере участь у здійсненні та оцінці проектів, спрямованих на зменшення обсягу викидів парникових газів та їх абсорбції, а також інших проектах, пов’язаних із зміною клімату;

– бере участь у виконанні науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт тощо.

Управління супроводження моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів від установок

Моніторинг, звітність та верифікація парникових газів від установок є важливими процесами у забезпеченні контролю та зменшенні викидів парникових газів, які призводять до зміни клімату. Основна мета цих процесів полягає в належному вимірюванні, документуванні та перевірці рівнів викидів парникових газів з установок згідно з вимогами встановленого міжнародного законодавства, такими як Кіотський протокол або Паризька угода.

Моніторинг включає систематичне вимірювання та збір даних про викиди парникових газів з установок. Це може включати встановлення спеціальних сенсорів, виконання регулярних вимірювань та обробку даних. Моніторинг дозволяє отримати об’єктивну інформацію про рівень викидів та їхні зміни з часом.

Звітність передбачає підготовку та подання документів, які містять інформацію про рівень викидів парникових газів. Це включає складання щорічних звітів, які представляють деталі про викиди та заходи, які були чи будуть прийняті для їх зменшення. Звіти про викиди парникових газів подають до Уповноваженого органу.

Верифікація означає перевірку та підтвердження достовірності звітів про викиди парникових газів. Це включає незалежну перевірку даних, відвідування установок для оцінки їхньої відповідності чинному законодавству у сфері моніторингу, звітності та верифікації та перевірку цієї документації. Верифікація допомагає забезпечити, що подані щорічні звіти про викиди парникових газів є точними і надійними та допомагає виявити та усунути можливі неточності або спотворення даних.

Основна мета моніторингу, звітності та верифікації парникових газів від установок полягає:

Отже, моніторинг, звітність та верифікація парникових газів від установок мають на меті забезпечити контроль, відповідність міжнародним зобов’язанням, планування та прийняття рішень, а також сприяння створенню стійкого екологічного розвитку. Моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів є важливими компонентами системи торгівлі викидами парникових газів. Процеси по зменшенню викидів парникових газів можна охарактеризувати як декарбонізація. Декарбонізація відноситься до процесу зменшення викидів парникових газів, зокрема діоксиду вуглецю (CO2), в атмосферу з метою зменшення глобального потепління та боротьби зі зміною клімату. Це стратегічне завдання полягає в переході від використання вуглеводнів (таких як нафта, вугілля та газ) до чистих, незабруднюючих джерел енергії, таких як відновлювана енергія (сонце, вітер, гідроелектростанції) та енергоефективні технології.

Система СТВ є одним із механізмів регулювання викидів парникових газів з метою зменшення впливу на зміну клімату та руйнуванню озонового шару. Процеси МЗВ парникових газів гарантують надійність та достовірність інформації про викиди, що є необхідним для правильного функціонування системи торгівлі викидами парникових газів.

Основною ринковою квотою та системою торгівлі видами в Україні є зменшення викидів парникових газів та інших забруднюючих речовин шляхом економічного стимулювання для зменшення викидів. Ці ринки і системи базуються за принципом “плати за забруднення”, де підприємства підтримують обмежену кількість квот на викиді та можуть купувати або продавати ці квоти на ринку.

Основні цілі ринку квот та системи торгівлі викидами в Україні є:

Продовжуючи, іншою важливою ринковою квотою та системою торгівлі викидами в Україні є стимулювання інновацій та технологічного розвитку. Підприємства, які розвивають та впроваджують чисті технології, можуть отримати додаткові квоти або продавати їх на ринку. Це створює мотивацію для компаній зосереджено на дослідженнях та розробках нових екологічно чистих технологій, що сприяє зеленому інноваційному розвитку економіки.

Крім того, ринок квот та система торгівлі викидами допомагають залучати інвестиції в сектори зеленої енергетики та сталих технологій. Підприємства, які генерують квоти на викиді, можуть продавати їх іншим компаніям, у тому числі іноземним, що сприяє притоку інвестицій та розвитку зелених проектів в Україні.

Додатковим механізмом ринку квот та системи торгівлі викидами є забезпечення соціальної відповідальності підприємств. Відповідно до системи, підприємства з великими викидами забруднюючих речовин повинні придбати додаткові квоти, що створює фінансовий натиск на такі компанії для зменшення своїх викидів. Це зниження негативного впливу на довкілля та здоров’я населення.

Прокрутити вгору